U-värdesberäknaren

Ett program för beräkning av värmeförluster.

Programmet är framtaget av Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER, för att beräkna värmegenomgångskoefficienter, U-värde, i olika typer av byggnadsdelar.

Värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, är den egenskap som anger hur bra en byggnadsdel isolerar. Med byggnadsdel menas här exempelvis en vägg, ett tak eller ett golv. Värmegenomgångskoefficienten har enheten W/m2K. Ju lägre värde desto bättre isolering.

Programmets stom-modeller är designat för att räkna U-värde på vanligt förekommande regel- och bjälklagskonstruktioner samt konstruktioner med homogena materialskikt med eventuella infästningar.